සලරූ

The Revenant

The Revenant

මේ කියන්න යන්නේ මේ පාර ඔස්කාර් සම්මාන උළෙලේ සම්මාන 12කට …