ශිෂ්‍ය වීර දිනය 2017

”ඔවුහු ඔබට අසීමිතව ප්‍රේම කළහ”
ශිෂ්‍ය වීර දින
ප්‍රධාන සැමරුම
ජුනි 20
රජරට විශ්වවිද්‍යාලයේදී

Leave a Reply