රාජපක්ෂ එයාබස් ගිවිසුම නිසා කෝටි 1450ක දඩයක්!

ශ්‍රී ලංකන් සමාගම විසින් ‘එයරොකැප්‘ නමැති නෙදර්ලන්ත සමගම සමග අත්සන්  කර ඇති ගුවන් යානා ගනුදෙනුවක් අවලංගු කිරීමට ගත් තීරණයක් නිසා රජයට රුපියල් බිලියන 14.5ක් ගෙවීමට සහ තවත් කොන්දේසි සැපිරීමට සිදුව ඇත.

ඒ අනුව, එයරොකැප් සමාගම විසින් ශ්‍රීලංකන් සමාගමට ලිපියක් මගින් දන්වා ඇත්තේ එකගවී ඇති ඩොලර් මිලියන 98ට (රු.බි. 14.5) අමතරව දැනට කල්බදු පදනමෙන් ලබාගෙන ඇති ගුවන් යානයේ කාලසීමාව දිගු කිරීම හා දෙවැනි ගුවන් යානායක් කල්බදු ක්‍රමයට ගැනීමේ කොන්දේසි පිට ගුවන් යානා ගනුදෙනුව අවසන් කළ හැකි බවයි.

මෙම ‘A350 එයා බස්‘ ගුවන් යානා ගනුදෙනුව සිදුකර ඇත්තේ කවරකුගේ වගකීම යටතේද යන්නත් මෙබදු අවාසිදායක ගිවිසුමකට එළඹීමට තුන්වැනි පාර්ශ්වකරුවකු යොදාගෙන ඇති බැවින් එය දූෂිත ගනුදෙනුවක්ද යන්නත් අවධානයට ලක්ව තිබේ. දැනට හෙළිව ඇති කරුණු අනුව, 2016දී  A350 එයා බස් යානා තුනක් යෙදවීමට ශ්‍රී ලංකන් ආයතනය රාජපක්ෂ පාලන සමයේ ‘එයා බස්‘ සමගම සමග ගිවිසුම් ගත වී ඇත. එවකට සමාගමේ සභාපතිත්වය උසුලන දලද්දේ රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ ඥාති සොයුරු නිශාන්ත වික්‍රමසිංහය.