තරණය කළ යුතු ය!

පලස්තීනය වෙන්කරමින් ඊශ්‍රායල් පාලනය විසින් ඉදිකළ ආන්දෝලනාත්මක තාප්පය තරනය කරමින් මේ පලස්තීන ජාතිකයන් උත්සාහ කරන්නේ රමසාන් ආගමික කටයුතු සදහා ජෙරුසලමේ අල් අක්සා පල්ලිය කරා යාමටය.

Leave a Reply