ගෑස් මිලත් ඉහල යන ලකුණු

ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍ය කබීර් හෂීම් විසින් ගෑස් සමාගම් පාඩු ලබන බව කරුණු දක්වමින් ගෑස් මිල ඉහල දැමිය යුතු බවට ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇති බව වාර්ථා වේ.

එම ඉල්ලීමට අනුව ඉදිරියේදී ගෘහස්ථ 12.5kg ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල අවම වශයෙන් රු: 50කින් පමණ ඉහළ යන බව පැවසේ.

Leave a Reply